00965 مفتاح اي دولة. 00905 مفتاح اي دوله

We would like to show you a description here but the site won't allow us• 10A switch 1 gang 1 way 7x7 mm Rated Current [ A ] :10AX
Rated Voltage [ V ] :220 Volt

مفتاح اتصال أي دولة 00965+965

.

22
مفتاح اتصال أي دولة 00975 +975
00905 مفتاح اي دوله
مفتاح فتح خط +965

00966 مفتاح اي دولة , مفتاح فتح خط +966 اي بلد

.

12
00968 مفتاح اي دولة
0023 مفتاح اي دولة
00966 مفتاح اي دولة , مفتاح فتح خط +966 اي بلد